Program Audyty


Audyty zewnętrzne EMAS
– nowy obowiązek gospodarujących odpadami

Warszawa – 16 lutego 2017 r.
Warszawa – 16 marca 2017 r.


Wprowadzenie do szkolenia

 • Powiązania pomiędzy systemem ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz unijnymi i krajowymi przepisami
  w zakresie gospodarki odpadami
 • Zakres wymogów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych mających zastosowanie do przedsiębiorstw w branży gospodarki odpadami


System ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Podstawowe założenia koncepcji zarządzania środowiskowego oraz modele procesowe systemów zarządzania środowiskowego
 • Powiązanie EMAS z innymi systemami zarządzania (m.in. ISO 14001:2004 oraz ISO 14001:2015)
 • Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS
 • Weryfikacja i walidacja środowiskowa EMAS
 • Deklaracja środowiskowa zgodna z EMAS
 • Wymagania akredytacyjne stawiane weryfikatorom EMAS
 • Sektorowe dokumenty referencyjne EMAS (SRD) dla branży gospodarki odpadami


Wymagania prawne dot. gospodarki odpadami

 • Zezwolenia w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów – wymagania oraz zakres decyzji
 • Klasyfikacja odpadów
 • Odzysk i recykling odpadów; szczególne wymagania prawne dotyczące przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów
 • Nowy rejestr o odpadach oraz baza danych o odpadach (BDO) – od 2018 r.
 • Zasady współpracy z organizacjami odzysku
 • Ewidencja i sprawozdawczość; zakres informacji oraz sposób wypełniania kart ewidencji oraz przekazania odpadów
 • Dokumentowanie odzysku i recyklingu, eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów (DPO i DPR oraz EDPO i EDPR)


Audyty zewnętrzne

 • Zakres i sposób przeprowadzania audytu
 • Spełnienie wymogów formalnych prowadzenia działalności
 • Ocena możliwości technicznych przetwarzania odpadów
 • Sprawdzenie zgodności prowadzonej działalności z posiadanymi pozwoleniami lub zezwoleniami
 • Ocena zgodności mas lub rodzajów odpadów wskazanych w dokumentach DPO i DPR, EDPO i EDPR z dokumentami sporządzonymi na potrzeby ewidencji odpadów i z dokumentacją finansową
 • Szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu
 • Najczęstsze błędy i nieprawidłowości stwierdzane w przedsiębiorstwach podlegających pod obowiązkowe audyty zewnętrzne

 

ZOBACZ TAKŻE: Harmonogram godzinowy