Program_drzewa


Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów
od 1 stycznia 2017 r.

Czy można usuwać drzewa bez zezwoleń?

Warszawa – 21 lutego 2017 r.
Warszawa – 27 marca 2017 r.
Warszawa – 24 maja 2017 r.

Wprowadzenie

 • odpowiedź na pytanie: dlaczego drzewa są tak cenne?
 • omówienie podstawowych funkcji drzew i krzewów

Przedstawienie projektu nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody z zakresu usuwania drzew

 • omówienie różnic w przepisach z zakresu usuwania drzew obowiązujących do końca 2016 r. i od 1 stycznia 2017 r.
 • omówienie podstawowych definicji, organy wydające zezwolenie na usunięcie drzew.
 • strony postępowania: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, współwłasność, posiadacz zależny, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Usuwanie drzew bez zezwolenia

 • omówienie rozszerzonego katalogu przypadków
 • wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
 • zakres decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów
 • nowe nasadzenia drzew jako kompensacja przyrodnicza
 • usuwanie drzew w pasie drogowym
 • usuwanie drzew wzdłuż kolei
 • usuwanie drzew na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków
 • naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew i krzewów
 • naliczanie opłat według nowych przepisów
 • zabiegi pielęgnacyjne w obrębie korony drzewa
 • przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz nieprawidłowo wykonane zabiegi w obrębie drzew
 • problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności
 • problematyka postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody
 • usuwanie drzew a formy ochrony przyrody (usuwanie drzew na obszarach Natura 2000 i parkach krajobrazowych, usuwanie drzew a ochrona gatunkowa, pomniki przyrody)
 • ochrona zieleni a inne ustawy – ustawa o lasach, Prawo wodne, ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie zabytków
 • omówienie problemów występujących w praktyce (usuwanie drzew a działalność gospodarcza, termin usunięcia drzew, usuwanie drzew na gruntach rolnych, drzewa na granicy działek, odbiór nasadzeń zastępczych po zmianach przepisów ustawy o ochronie przyrody, usuwanie drzew wielopniowych, wyłączenie urzędu z postępowania)

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

 • czy można usuwać drzewa bez zezwoleń? Kto może to robić?
 • czy osoba fizyczna zawsze może usuwać drzewa bez zezwolenia i ponoszenia opłat?
 • jakie elementy musi zawierać wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew?
 • kiedy można usuwać drzewa bez zezwolenia?
 • czy opłata za usunięcie drzew jest pobierana zawsze?
 • kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew?
 • decyzje bez naliczania opłat – czy rekompensatą za usunięcie drzew mogą być krzewy nasadzone w odpowiednich ilościach?
 • jak postępować ze sprawami wszczętymi na starych przepisach?
 • w jakim zakresie można teraz przycinać koronę drzew?


ZOBACZ TAKŻE: Harmonogram godzinowy