PROGRAM Sprawozdawczość


Sprawozdawczość ochrony środowiska 2017 r.

Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE oraz opłaty produktowej za opakowania za 2016 r.

Warszawa – 27 stycznia 2017 r.
Warszawa – 10 marca 2017 r.


Wymagania prawne ochrony środowiska – wprowadzenie oraz omówienie ostatnich zmian

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – korzystanie ze środowiska, pozwolenia emisyjne, powiązanie z innymi przepisami

Ustawa o odpadach – wytwarzanie, zbieranie odpadów – zakres obowiązków i odpowiedzialności

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kto i w jakim zakresie podlega pod wymagania ustawy


Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska
– obowiązujące stawki i formularze do rozliczenia za 2015 r.
– terminy oraz adresaci sprawozdań
– opłaty podwyższone i kary

Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
– przykłady praktyczne – emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
– pobór wód i odprowadzanie ścieków
– składowanie odpadów
– opłaty podwyższone

Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania


Gospodarka odpadami – ewidencja oraz sprawozdawczość

Zasady gospodarowania odpadami oraz zakres odpowiedzialności
Kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom a kiedy osobom fizycznym?
Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskać wytwórca odpadów?
Klasyfikacja odpadów – nowy katalog odpadów
Ewidencja odpadów – nowe wzory kart przekazania odpadu oraz kart ewidencji odpadu od 2015 r.
Poprawne wypełnianie formularza zbiorczego zestawienia o odpadach:
– zmiany w sprawozdaniach oraz nowy rejestr w gospodarce odpadami
– kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów


Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
Samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
Jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć?
Sprawozdania opakowaniowe stare OŚ-OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
Nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów


ZOBACZ TAKŻE: Harmonogram godzinowy