Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć o nowych zasadach wycinki drzew


Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, wprowadzająca zasadnicze zmiany w procedurach usuwania drzew i krzewów. Ekolodzy alarmują, że szykuje się nam „rzeź drzew”, ministerstwo środowiska uspokaja mówiąc o przejrzystych zasadach wycinki drzew na prywatnej posesji. Przekonaj się sam jakie są najważniejsze zmiany w przyjętej przez sejm 16 grudnia 2016 r. ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zmiany przewidują w szczególności:

  1. cut-tree-1716671_1280Uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (zmiany w art. 83a ustawy o ochronie przyrody).
  2. Rozszerzenie katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana w art. 83 ustawy o ochronie przyrody).
  3. Przyznanie radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek (zmiana art. 85 ustawy o ochronie przyrody).
  4. Rozszerzenie katalogu wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana art. 86 ustawy o ochronie przyrody).
  5. Określenie sposobu ustalania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie lub zniszczenie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy jego usunięcie jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty (zmiana art. 89 ustawy o ochronie przyrody).

Cele i zasady gospodarki leśnej

Ustawa nowelizująca wprowadza także zmianę w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach, zgodnie z którą właściciele lasów mają realizować cele i zasady gospodarki leśnej, wskazane w tejże ustawie o lasach, w sposób przez siebie określony, chyba że sposób wypełnienia danego obowiązku został określony przez przepisy prawa. Ponadto przedmiotowa ustawa nowelizująca wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Źródło: www.prezydent.pl