Gospodarka o obiegu zamkniętym – szansa czy zagrożenie?


Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa koncepcja

W świecie gdzie popyt i konkurencja o ograniczone zasoby naturalne nadal rosną, a rozwój cywilizacyjny jest źródłem presji na środowisko, Komisja Europejska przedstawia koncepcję zmiany gospodarki na model o obiegu zamkniętym (ang. Circular Economy). Nowy pakiet zmian legislacyjnych, ogłoszony 2 grudnia 2015 r., ma zapewnić Europie stały i zrównoważony rozwój w perspektywie wieloletniej. Nowa koncepcja gospodarcza, choć wciąż jeszcze jest na początkowym etapie kształtowania, już dzisiaj wywołuje wiele dyskusji i duże emocje. Dla przedsiębiorców będzie to oznaczało zmiany, które przez jednych są postrzegane jako szansa a przez innych jako zagrożenie.


Zieleń to nowa czerń

Nowy model gospodarczy ma zostać wdrożony poprzez unijne dyrektywy i rozporządzenia, których założenia zostały ogłoszone i nazywane są właśnie pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym. Oczywiście zanim założenia staną się przepisami i zaczną obowiązywać w krajach członkowskich minie kilka lat jednak kierunek rozwoju gospodarczego UE został właśnie określony. Komisja Europejska ogłaszając swoją koncepcję dała podmiotom gospodarczym jasny sygnał, że jednym z priorytetów Unii Europejskiej (UE) w najbliższych latach będzie wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi w celu pełnego wdrożenia zasady zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze cele, które KE zakład osiągnąć to:

  • Poziom recyklingu 65% odpadów komunalnych do roku 2030,
  • Poziom recyklingu 75% odpadów opakowaniowych do 2030 roku,
  • Zmniejszyć ilość odpadów do maksymalnie 10% odpadów komunalnych do 2030 roku,
  • Zakaz składowania selektywnie zbieranych odpadów,
  • Promocja instrumentów ekonomicznych zniechęcających do składowania,
  • Konkretne działania w celu promowania ponownego użycia i stymulują symbiozy gospodarcze – odpady z jednej branży stają się surowcami inne branży,
  • Bodźce ekonomiczne dla producentów do wprowadzenia bardziej ekologicznych produktów na rynku,
  • Wsparcie systemów i odzysku i recyklingu odpadów (m.in. opakowań, akumulatorów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pojazdów).

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko

Gospodarka o obiegu zamkniętymWedług zapewnień Komisji Europejskiej zmieniony model gospodarki ma otworzyć drogę do nowych możliwości biznesowych i zwiększyć konkurencyjność unijnego rynku na arenie międzynarodowej. Planowane szerokie działania na rzecz zmiany podejścia do analizy cyklu życia produktu, mające wykraczać poza koncentrowanie się na końcowym etapie życia, wyraźnie podkreślają determinację Komisji do przekształcenia gospodarki UE. Ekoinnowacyjne oraz coraz bardziej wydajne modele produkcji i konsumpcji powinny w większym stopniu być wspierane przez systemy zachęt i ulg regulacyjnych. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma potencjał, by stworzyć wiele miejsc pracy w Europie, przy jednoczesnym zachowaniu cennych i coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych. Dzięki temu UE ma zmniejszać negatywny wpływu na środowisko, skuteczniej walczyć z marnotrawstwem zasobów oraz zapewniać nowe życia odpadom.

Przejście na nowy model gospodarczy będzie wymagało od przedsiębiorców nowego podejścia do zarządzania. Dla biznesu może to oznaczać wyzwanie, które warto wykorzystać. Nowa koncepcja, którą jest gospodarka o obiegu zamkniętym jest pomysłem, którego celem jest zwiększenie inwestycji, zmniejszenie obciążeń regulacyjnych oraz wspieranie ekoinnowacji. Różnica w porównaniu do obecnego modelu ma polegać na tym, że nie będzie się to odbywało kosztem środowiska naturalnego. Nowe technologie ochrony środowiska mają stanowić impuls do rozwoju europejskiej gospodarki.

Jeśli wierzyć komunikatom Komisji Europejskiej gospodarka o obiegu zamkniętym ma przynieść tak korzyści ekologiczne jak i ekonomiczne. Czas pokaże jak będzie w rzeczywistości.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o gospodarce o obiegu zamkniętym zapraszamy na szkolenie Gospodarka odpadami w firmie, na którym temat ten jest omawiany przez eksperta.